delros EC

دلروس 25 ای سی 

(دلتامترین 2.5%)

DELROS EC

 (Deltamrthrin 2.5% EC)

دلروس از گروه پایر تروییدها بوده و حشره کشی غیرسیستمیک، تماسی، گوارشی و بسیار سریع الاثر است.

طریقه مصرف:

قبل از مصرف بطری محتوی سم را بخوبی تکان دهید. ابتدا در مخزن سم پاش تا نیمه آب ریخته و سپس مقدار توصیه شده از حشره کش را درون مخزن ریخته و مابقی آب را به آن اضافه نمایید. مصرف مستمر یک سم احتمال دارد منجر به بروز مقاومت گردد. برای جلوگیری از پدیده مقاومت از مصرف متوالی سمومی که نحوه اثر مشابه دارند خودداری نمایید.

مقدار مصرف:

محصولآفتمیزان مصرف
چغندرپرودنیا1000 میلی لیتر در هکتار
درختان میوه سردسیریمینوز لکه گرد500 میلی لیتر در هزار لیتر آب
خربزهمگس جالیز و خربزه300 میلی لیتر در هکتار
گندمپوره سن180 میلی لیتر در هکتار

دوره پرهیز از مصرف:

محصولدوره کارنس
بامیه و انبه1 روز
سیب زمینی2 روز
سبزی، صیفی، جالیز، میوه های آجیلی و حبوبات3 روز
فلفل5 روز
درختان میوه سردسیری7 روز
دانه های روغنی14 روز
غلات21 روز
پنبه30 روز