یو.ال.وی پاش ماشینی

swingTEC

یو .ال.وی پاش دستگاهی بسیار کار آمد مخصوصا برای محیط های نا هموار و کم آب می باشد . شما با دستگاه یو.ال.وی پاش میتوانید سموم یو.ال.وی را بدون اینکه احتیاچ داشته باشید با آب رقیق کنید در محل مورد نظر بپاشید . شما با این دستگاه قادر خوواهید بود با توجه به نوع سم تقریبا با 400 سی سی یک هکتار را سم پاشی نمایید.

 

mobilstar_application_01-swingtec-244

یو.ال.وی پاش پشتی

swingTEC

یو .ال.وی پاش دستگاهی بسیار کار آمد مخصوصا برای محیط های نا هموار و کم آب می باشد . شما با دستگاه یو.ال.وی پاش میتوانید سموم یو.ال.وی را بدون اینکه احتیاچ داشته باشید با آب رقیق کنید در محل مورد نظر بپاشید . شما با این دستگاه قادر خوواهید بود با توجه به نوع سم تقریبا با 400 سی سی یک هکتار را سم پاشی نمایید.

fontan_portastar-swingtec-243

مه پاش

swingTEC

شرکت بصیر شیمی مه پاش (ترمال فاگ) های جدیدی با کیفیت بسیار خوب از شرکت سوینگ تک کشور آلمان وارد نموده است . این مه پاش ها در دو نوع 6.5 لیتری و 9 لیتری که در نوع NA آن با قطع کننده اتومانیک (automatic cut of device) می باشد.

مدل SWINGFOG SN 50 6.5 L

 

مدل SWINGFOG SN 50 NA 6.5 L

 

مدل SWINGFOG SN 50-10 9 L

 

مدل SWINGFOG SN 50-10 NA 9 L

SWINGFOG1png